Hlavní obsah

Užitečné informace pro osoby samostatně výdělečně činné

Výkon samostatné výdělečné činnosti

Chcete-li v Německu, resp. Sasku vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, měl/-a byste prověřit, zdali musíte ohlásit živnost. Existují různé portály, na nichž se můžete blíže informovat o přesném postupu, např. wir-gruenden-in-deutschland.de nebo bmwi-wegweiser.de.

Živnost musíte ohlásit na příslušném živnostenském úřadě v místě svého bydliště. Za tímto účelem musíte předložit aktuální potvrzení o přihlášení k pobytu a vyplnit formulář, v němž musíte uvést všechny údaje týkající se druhu činnosti a živnosti. Výše administrativního poplatku se liší v závislosti na městě/obci a pohybuje se v rozmezí od 15 eur do 65 eur. 

Na provozování živnosti potřebujete daňové (identifikační) číslo, které obdržíte od finančního úřadu. Jeho vydání a doručení zpravidla trvá 4 až 6 týdnů.

Za každou provedenou zakázku musíte vystavit fakturu, která musí obsahovat tyto povinné údaje: adresu dodavatele i odběratele, daňové (identifikační) číslo, číslo faktury, druh činnosti, vyúčtování částky (základu daně), 19% sazbu daně a výši DPH, resp. odkaz na skutečnost, že dodavatel je malý podnikatel a není plátcem DPH (pokud jeho obrat nepřekročil hranici 22 000 eur/rok).

Jako osoba samostatně výdělečně činná jste povinen/povinna vést účetnictví o všech příjmech a výdajích. Každoročně musíte podávat finančnímu úřadu daňové přiznání (nezávisle na tom, zdali jste dosáhl/-a zisk).

V případě, že přesídlíte do Německa, budete se zde muset také zdravotně pojistit. Můžete se rozhodnout, zdali se přihlásíte do systému soukromého (komerčního) nebo tzv. zákonného (všeobecného) zdravotního pojištění.

Pokud jste řemeslníkem pocházejícím z některého z členských států EU/EHP či ze Švýcarska, kde máte svůj podnik, a chcete v Německu dočasně vykonávat činnosti v rámci poskytování služeb, musíte věnovat pozornost určitým pravidlům. Jste oprávněn/-a poskytovat služby dočasně a příležitostně. Jedná-li se o koncesované řemeslo, musíte splnit určité předpoklady. Výkon koncesovaného řemesla musíte oznámit řemeslnické komoře.

Výkon samostatné výdělečné činnosti ve volném řemesle nebo v rámci řemeslné živnosti není v Německu vázán na žádnou konkrétní odbornou kvalifikaci. Zahraniční podniky tedy mohou tyto činnosti vykonávat, aniž by musely vůči řemeslnické komoře prokazovat splnění určitých předpokladů nebo výkon činnosti oznamovat.

Více informací na toto téma najdete také na

Zdánlivá samostatná výdělečná činnost (švarcsystém)

O zdánlivou neboli fiktivní či předstíranou samostatnou výdělečnou činnost, tzv. švarcsystém, se jedná v případě, pokud někdo sice podle smlouvy, na níž je vztah formálně založen, samostatně poskytuje služby nebo zhotovuje dílo pro zadavatele/odběratele, jímž je cizí firma, ale ve skutečnosti vykonává nesamostatnou činnost v pracovním poměru. Mnozí příslušníci svobodných povolání nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou ve skutečnosti »nepravé« samostatně činné osoby, aniž by si to uvědomovali. Může to pro ně mít právní a navíc i drahé následky.

Pokud příslušné orgány zjistí, že se u vámi vykonávané práce jedná o tzv. švarcsystém, budete dodatečně klasifikován/-a jako zaměstnanec/zaměstnankyně. Váš zadavatel bude muset se zpětnou platností zaplatit pojistné na sociální pojištění a daň ze mzdy, zatímco vy budete muset doplatit svůj podíl na pojistném na sociální pojištění (nejdéle za poslední 3 měsíce). Může se stát, že vám bude uložena pokuta. Vašemu zaměstnavateli dokonce hrozí velmi vysoká pokuta.

Osoby samostatně výdělečně činné jsou svým vlastním šéfem a na rozdíl od zaměstnanců nedostávají žádné pokyny. OSVČ jsou odměňovány za zhotovení určitého díla, nikoliv za odpracovanou dobu. Cenu jimi zhotoveného díla sjednávají se svými objednateli, samy rozhodují o tom, kdy půjdou na dovolenou a od objednatele/zadavatele nedostávají ani příplatek na dovolenou ani náhradu mzdy v případě nemoci.

Osoby samostatně výdělečně činné musí vystavovat faktury, mají vlastní provozovnu, musí si samy kupovat nářadí nebo pracovní materiál a zajišťují také přepravu.

Máte-li podezření, že by se ve vašem případě mohlo jednat o švarcsystém, nebo pokud si nejste jist/-a, měl/-a byste se obrátit na poradnu!

Více informací na toto téma najdete na

zpět na začátek stránky