Hlavní obsah

Užitečné informace pro vyslané pracovníky

Co znamená vyslání zaměstnanců?

Pokud vás zaměstnavatel vyšle na omezenou dobu do jiného státu EU, jste považován/-a za vyslaného zaměstnance / vyslanou zaměstnankyni. V tom případě se na vás vztahují právní předpisy EU upravující vysílání pracovníků. V zemi bydliště máte uzavřenou pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem a v zemi bydliště pro něj také pracujete. Zaměstnavatel vás ale vyšle na omezenou dobu do Německa za účelem splnění určité zakázky, kterou sjednal s německou firmou.

Které pracovní právo platí?

Nadále pro vás platí pracovní právo domovské země. Kromě toho se na vyslané zaměstnance vztahují některé německé právní předpisy.

Minimální mzda – Váš zaměstnavatel v domovské zemi vám musí každopádně vyplácet přinejmenším minimální mzdu platnou na území Německa! Pro vyslané pracovníky je důležitá jednak všeobecná zákonná minimální mzda, ale i minimální mzdy sjednané v odvětvových kolektivních smlouvách. Zákonná minimální mzda byla k 1.lednu 2022 zvýšena na  9,82 eur hrubého za hodinu a k 1. červenci 2022 stoupne na 10,45 eur hrubého za hodinu. Minimální mzdy sjednané v kolektivních smlouvách jsou v některých odvětvích ještě vyšší (viz kapitolu Užitečné informace pro zaměstnance – Odměňování za práci).

Maximální délka pracovní doby – Ze zákona nesmíte pracovat déle než 8 hodin za pracovní den. 10 hodin za pracovní den je přípustných pouze tehdy, pokud během půlročního vyrovnávacího období nebudete pracovat v průměru déle než 8 hodin denně. Máte nárok na přestávku v trvání nejméně 30 minut, pokud pracujete 6 až 9 hodin, resp. 45 minut v případě pracovní doby delší než 9 hodin.

Minimální doba odpočinku – Mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny musíte mít nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin (ve výjimečných případech 10 hodin).

Minimální délka dovolené za kalendářní rok (nebo jeho poměrnou část) – Máte nárok na placenou dovolenou v délce nejméně 20 pracovních dní v případě 5denního pracovního týdne, resp. nejméně 24 pracovních dní v případě 6denního pracovního týdne.

Ochrana zaměstnaných matek a těhotných žen – Zaměstnankyně požívají během těhotenství ochranu před výpovědí. Kromě toho se na ně vztahuje zákaz výkonu práce v době 6 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Také pro vaše pracoviště platí předpisy, které musí zaměstnavatel dodržovat, aby zajistil bezpečnost a hygienu při práci.

Kde jsem pojištěn/-a?

Pokud vaše vyslání netrvá déle než 24 měsíců, zůstáváte pojištěn/-a ve své domovské zemi. Tuto skutečnost musíte v Německu doložit prostřednictvím formuláře A1. O vystavení formuláře musí zaměstnavatel požádat místně příslušné pracoviště správy sociálního zabezpečení v domovské zemi (v ČR místně příslušné pracoviště ČSSZ). Formulář A1 dokládá ve vztahu vůči německým orgánům, že jste byl/-a řádně vyslán/-a, a při kontrole ho je potřeba předložit. Váš pracovní poměr v domovské zemi zůstává zachován se všemi z něj vyplývajícími právy a povinnostmi. Váš zaměstnavatel nadále platí pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Pokud by vaše vyslání trvalo déle než 24 měsíců, musí váš zaměstnavatel odvádět v Německu nejpozději od 25. měsíce pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Daň ze mzdy

Daň ze mzdy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti) musíte odvádět finančnímu úřadu v Německu v případě, pokud na jeho území dočasně pracujete déle než 183 dnů. Váš zaměstnavatel nebo vy sám/sama se za tímto účelem musíte přihlásit na místním finančním úřadu v Německu.

Na co musím dbát?

Vaše vyslání není v souladu s platnými předpisy, pokud

  • nemáte platný formulář A1,
  • vás zaměstnavatel přijal do zaměstnání až v Německu za účelem splnění dané zakázky,
  • váš zaměstnavatel nevyvíjí podnikatelskou činnost ve své domovské zemi (tj. pokud se jedná o tzv. společnost typu poštovní schránka),
  • vám pracovní pokyny udělují pracovníci (přijímající) německé firmy,
  • v Německu pracujete déle něž 24 měsíců, aniž by zde bylo odváděno pojistné na sociální pojištění,
  • vám není vyplácena alespoň zákonná minimální mzda nebo příslušná minimální mzda závazně platná pro dané odvětví.

 

zpět na začátek stránky